Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Bijbelweek

Bijbelweek

De Bijbelweek vindt DV dit jaar plaats van maandag 20 tot donderdag 23 augustus. 
Nieuw dit jaar: meld je kind aan. Dit kan via de website van de bijbelweek. 

Het thema van dit jaar: ZOEK HET UIT

De kinderen tot 10 jaar zijn welkom in gebouw Maranatha bij de Julianakerk.
Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er een programma in gebouw De Basiliek. 

Gebedskalender VakantieBijbelWeek 2018 'Zoek het uit!'

Bid u/jij mee?

 

Mattheus 7:7+8 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

Zoek het uit!

Een opdracht! Nog voordat we met de VakantieBijbelWeek beginnen. Zoek uit wie Jezus is! Wie is God voor jou?

In de Bijbel gaat het heel vaak over God zoeken. Met behulp van deze gebedskalender zoeken we uit wie God is. Hoe moeten we zoeken? Waarom moeten we Hem zoeken? Ga mee op zoek en ontdek wat God dan geeft.

Tijdens de VakantieBijbelWeek gaan we op zoek naar wie Jezus is. We ontdekken dat aan de hand van de Bijbelverhalen die dan verteld worden.

Het doel van de VakantieBijbelWeek is dat de kinderen ontdekken dat Jezus leeft en in de hemel woont. Hij zoekt ons op en wil ons redden. Hij heeft de macht om ons te geven wat we nodig hebben. Hij vergeeft en geneest en geeft ons zo de kans om steeds opnieuw te beginnen.

Ga mee op zoek in de Bijbel! En bid dat het voor jezelf tot rijke zegen mag zijn. Bid ook dat je anderen kunt helpen tijdens hun zoektocht naar God. Want Hij belooft dat wie Hem zoekt, Hem ook zal vinden!


1 dag voor de VakantieBijbelWeek

Zoek eerst het Koninkrijk van God!

Lezen: Mattheus 6:19-34

Mattheus 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Druk, druk, druk! Wat zijn we vaak druk! We gaan winkel in, winkel uit om de mooiste kleding te kopen. We zijn druk met eten, met werken en met van alles en nog wat. We hollen vaak maar door!

Maar Jezus zegt: Dat doen de ongelovigen! Maar maak jij je geen zorgen. God weet wel wat je nodig hebt.

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Zoek de schatten in de hemel! Zorg ervoor dat Jezus je Koning is en dat je Hem dient. Gehoorzaam Hem! Volg Hem! Geloof in Hem! Dan heeft Hij betaald voor de straf die je verdiend had en ben je vrij, verlost van je schuld.

En dan zal God ook elke dag voor de rest zorgen! Want een goede Koning zorgt goed voor de inwoners van Zijn Koninkrijk.

Zoek het uit:

Wat zegt de Bijbel nog meer over het Koninkrijk van God? (Ga naar www.herzienestatenvertaling.nl, kies bij 'teksten' voor 'woordzoeker' en typ daar 'Koninkrijk van God' in. Of lees o.a. Markus 10:13-31 en Rom. 14:17).

* Dank dat er al heel veel voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek gedaan zijn.

* Bid dat de kinderen deze tekst die ze gaan leren ook goed zullen onthouden en gaan toepassen in hun eigen leven.

* Bid om eenheid en liefde onder de medewerkers en onder de Christenen in je woonplaats.

Dag 1 Jezus geneest!

Als mensen Jezus om hulp vragen, dan geeft Hij wat ze nodig hebben.

Lezen: Lukas 17:11-19

Lukas 17: 19b Uw geloof heeft u behouden.

Jezus vermijdt geen mensen. Hij wil juist de mensen helpen die er niet bij horen. 10 mannen komen naar Hem toe! 'Jezus, Meester, ontferm U over ons.' En Jezus wijst geen bidders af, maar helpt.

Maar helaas, 9 mannen vergeten Jezus. Zij komen niet terug om Jezus te bedanken. Zij zijn genezen en denken niet meer aan Jezus. Zo kan het ook gaan tijdens de VakantieBijbelWeek. Ze horen wel over Jezus , maar ze vergeten Hem weer en gaan Hem niet eren.

Maar één komt er wel terug. Hij viel helemaal buiten de gemeenschap, omdat hij ook nog eens een Samaritaan, een buitenlander was. Maar hij bedankt Jezus wel, hij verheerlijkt Hem, zelfs met luide stem.

En dan bemoedigt Jezus hem. Hij is niet alleen genezen, maar ook voor eeuwig behouden. Door het geloof!

Zoek het uit:

Vind jij het moeilijk om God te danken voor alles wat Hij je geeft? Zoek uit waar je God om hebt gevraagd en wat Hij je heeft gegeven. Dank dan ook!

* Dank God dat vandaag de VakantieBijbelWeek mag beginnen en benoem concreet dingen die al gedaan zijn of wat God gegeven heeft.

* Bid dat er vandaag juist mensen zullen komen die zich buitengesloten voelen en dat zij God zullen leren kennen.

* Bid voor alle vrijwilligers tijdens de VakantieBijbelWeek, de vertellers, muzikanten, toneelspelers, begeleiders van een groepje, corveeërs en iedereen die maar helpt.

Dag 2 Jezus redt!

God steekt Zijn hand uit om verloren mensen te redden.

Lezen: Lukas 15:1-7

Lukas 15:2 Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

Daar gaat de herder, op zoek naar dat eigenwijze en afgedwaalde schaap. En wat is hij blij als hij dat schaap gevonden heeft!

God zegt: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. En zo zoekt God ook tijdens deze week het verlorene, de ongelovigen op. Hij zoekt juist de mensen op die afgedwaald zijn. Er zijn veel mensen die denken dat ze God niet nodig hebben. Maar Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en het afgedwaalde thuis te brengen. En dat vraagt Hij ons om ook te doen.

Schaam je dan niet om met zondaren te eten. Wijs hen op de liefde van Jezus. Jezus is blij als Hij het afgedwaalde schaap vindt. Iedereen moet dan blij met Hem zijn. Zelfs in de hemel zijn ze blij als de Herder weer een afgedwaald schaap gevonden heeft. En jij?

Zoek het uit:

Jezus richt Zich namens God in het bijzonder tot de afgedwaalden en laat hen Gods liefde ervaren. Wat betekent dat voor ons tijdens de VakantieBijbelWeek?

* Dank God voor Zijn opzoekende liefde en voor Zijn uitgestoken hand.

* Bid dat God ook in onze woonplaats laat zien dat Hij het afgedwaalde zoekt.

* Bid dat we als medewerkers juist de mensen opzoeken die afgedwaald zijn en dat zij Gods liefde mogen gaan zien.

Dag 3 Jezus is machtig!

Jezus is (al)machtig, niets loopt Hem uit de hand.

Lezen: Markus 4: 35-41

Markus 4:41b Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Jezus geeft de discipelen de opdracht om in de boot te stappen en naar de overkant te varen. Maar als God je een opdracht geeft, wil dat niet zeggen dat er geen tegenslag komt. Er komen soms wel stormen, moeiten of problemen. En toch… God laat Zijn kinderen niet in de steek. Al slaapt Hij, Hij heeft echt alle macht in de hemel en op de aarde.

En als je Hem roept, dan hoort Hij. Soms meteen, soms laat Hij je wachten. Maar niets loopt Hem uit de hand. Hij hoeft maar één woord te spreken en alles is Hem gehoorzaam, zelfs de wind en de zee.

Wat hebben wij vaak een klein geloof! Wat kunnen we bang zijn! Maar dat is echt niet nodig!

Laten we vertrouwen op Hem, die alle macht heeft en Hem met eerbied aanbidden. Zelfs als het stormt in ons eigen leven. Hij is erbij!

Zoek het uit:

Ken je ook stormen in je eigen leven? Heb je toen ook ervaren dat niets God uit de hand loopt? Of vond je dat maar moeilijk om te geloven?

Waar heb je de macht van God voor nodig voor de VakantieBijbelWeek?

* Dank dat God alle macht heeft!

* Bid voor de medewerkers dat ze in afhankelijkheid van God zullen leven en het goede voorbeeld geven door op God te vertrouwen.

* Bid dat kinderen zullen inzien dat God almachtig is en ze op Hem (gaan) vertrouwen.

Dag 4 Jezus woont in de hemel!

Lezen: Handelingen 1:4-14

Hand. 1:11b Deze Jezus, Die van u is opgevaren naar de hemel.

Daar gaat Jezus! Voor het oog van Zijn discipelen vaart Hij op naar de hemel. Niet omdat Hij hier niet kon blijven. Niet alleen omdat Hij naar de Vader gaat. Nee, het is een triomftocht! De overwinning is behaald! Hij laat ons niet in de steek. Hij bidt daar voor ons. Ook mogen we weten dat Hij weggegaan is om daar een plaats voor ons klaar te maken.

Nu is het niet zo dat Hij voor ons bidt en wij dus niet hoeven te bidden. Nee, juist niet. Hij gaf ze eerst de opdracht mee om biddend de Heilige Geest te verwachten. Die heb je nodig om getuige te kunnen zijn. Binnen en buiten de kerk, tot aan het uiterste puntje van de aarde.

En dan zie je dat ze eensgezind en volhardend baden om de Heilige Geest. En wat een zegen geeft God!

Laten ook wij in onze gemeente zo eensgezind en volhardend bidden! Dan kunnen we door Zijn Geest getuigen en wonderen verwachten!

Zoek het uit:

Wat betekent het voor jou dat Jezus opgevaren is in de hemel? (Zie bijv. Johannes 14:2, Johannes 16:7, Romeinen 8:34, Hebreeën 9:24-26 en HC Zondag 18).

* Dank dat Jezus voor ons bidt bij Zijn Vader.

* Bid om de Heilige Geest, zodat je van Hem kunt getuigen.

* Bid voor een gezegende afsluitavond en dat er ook velen zullen komen die nog weinig van God afweten.

1 dag na de VakantieBijbelWeek

Jezus gevonden, vertel het door!

Lezen: Johannes 1:44-52

Johannes 1:46 Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.

En… heb je nu tijdens deze VakantieBijbelWeek Jezus gevonden? Roep je het uit, net als Filippus: 'Wij hebben Hem gevonden!' Wat geweldig als je ontdekte dat God je riep: 'Volg Mij'!

Dan wil je toch ook dat anderen Jezus vinden! Dan vertel je het toch door! Ja maar, zeg je misschien, ik ken Hem nog niet zo goed. Ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Ik kan anderen dan toch nog niet van Jezus vertellen. Echt niet?

Filippus wist ook nog niet alles. Hij ging vertellen dat Jezus de Zoon van Jozef was en zei niet dat Hij de Zoon van Maria was.

En toch, God zegende dit gesprek. Filippus zei: 'Kom en zie'! Hij nodigde hem uit om mee naar Jezus te gaan. En Nathanael ontdekte nu ook zelf wie Jezus was.

Nodig mensen uit en neem ze mee naar Jezus!

Zoek het uit:

Aan wie wil jij vertellen over Jezus?

* Dank dat we deze week mochten ontdekken wie Jezus is.

* Bid dat er een opwekking in je woonplaats komt, omdat iedereen het weer door wil vertellen wie Jezus is.

* Bid dat je mensen zult uitnodigen en hen kunt meenemen naar Jezus.

2 dagen na de VakantieBijbelWeek/Dag 5

Jezus is …?

Lezen: Markus 8: 27-30 en/of Mattheus 16:13-17

Mattheus 16:16b U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Je bent nu met behulp van deze gebedskalender op zoek gegaan. Je hebt uitgezocht wat er in de Bijbel over zoeken staat. Hoe je moet zoeken, wat je moet zoeken, enz.

Ook ben je op zoek gegaan naar Jezus. Wie is Hij, wat doet Hij en waar woont Hij? En dan komt er nu nog één belangrijke vraag! Wie is Jezus nu voor jou? Zoek dat uit!

Is Hij een profeet of een groot voorbeeld? Of veel meer? Is Hij de Christus voor jou, de Zoon van de levende God? Petrus mocht deze mooie boodschap toen nog niet doorvertellen, maar wij wel! Getuig ervan!

Zoek het uit:

Als je 1 minuut zou krijgen om aan iemand te vertellen: Wie is Jezus voor jou? Wat zou je dan antwoorden? Oefen daarmee!

* Dank God dat we afgelopen week met heel veel kinderen, tieners en volwassenen mochten uitzoeken wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.

* Bid voor een zeer gezegende kerkdienst, waarin de dominee vol van de Heilige Geest, met alle vrijmoedigheid Gods Woord door mag geven.

* Bid dat je met iemand een goed gesprek krijgt waarin je mag getuigen wie Jezus voor je is.

* Blijf voor hen bidden opdat ze God (steeds beter) leren kennen.

Wij willen jou bedanken voor het meebidden voor de VakantieBijbelWeek. Kijk om je heen of je hen verder kunt helpen om God (steeds beter) te leren kennen.

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

6 augustus 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: