Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

De Geest spreekt alle talen ...

... " Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken ..." - Handelingen 2 vers 11

Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met Pinksteren. Soms kan het allemaal zo ver weg lijken te zijn. Immers, waar is nú dan dat geluid als van een geweldige windvlaag?  En waar zijn nu dan die ‘tongen als van vuur’…?  Die wind, dat vuur… allemaal zo ‘ongrijpbaar’…  Letterlijk en figuurlijk…

Daarom is het goed ons te realiseren, dat het eigenlijke van Pinksteren gelegen is in de verkondiging. En dan nog wel een verkondiging die plaats vindt door mensen die zich nog niet zolang geleden als bange vogeltjes verschanst hadden achter gesloten deuren; die toen gezwégen hadden in alle talen.  

De Heilige Geest echter maakt ze welsprekend. Niet in de zin van welbespraakt, maar van goed-sprekend. Ze spreken goed van God en van de grote werken die Hij gedaan heeft in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Die grote werken van God die met name aan het licht treden in de heilsfeiten. In dat wat God gedaan heeft tot onze redding, tot onze zaligheid. En dan is het ook niet vreemd dat zij vooral getuigen van de Heere Jezus Christus.

Verder lezen wij in het Pinksterevangelie een indrukwekkende opsomming van nationaliteiten en bijbehorende taalvelden.  Al die pelgrims, overal vandaan, horen de apostelen spreken in hun eigen taal. In hun moedertaal. Misschien dat ze het Grieks, de wereldtaal van die dagen, allemaal wel min of meer verstaan zouden hebben, maar geen taal komt zo dichtbij als juist de taal waarin je moeder tot je sprak. De Heilige Geest wil met het evangelie helemaal bij je binnen komen. Hij wil je het evangelie van Gods liefde en genade op het hart drukken. In alle facetten.

Wij horen hen in onze talen…  Daar zit ook een boodschap in verborgen aan de prediking. Dat de verkondiging verstaanbaar moet zijn. Dat de taal dus niet zal verroesten in termen van vroeger. Dominee L. Kievit zei ooit eens, dat waar dat gebeurt, het zwaard van de Geest stomp wordt. Daar kan het dus niet meer slagvaardig zijn.

Wij horen hen in onze talen…  Dus niet de taal van het volk Israël, maar de talen van allerlei heidense en vreemde volkeren. Het tijdperk is gekomen waarin Christus Gods heil zal zijn tot aan de einden der aarde.  Pinksteren is dus inderdaad zendingsfeest. Ook al zal de Geest Israël niet loslaten, het evangelie zal nu de wereld in en door gaan. Tot in Nederland en Veenendaal toe. Totdat straks in alle talen Gods lof zal worden gezongen.    

Maar als de Heilige Geest ons zo persoonlijk wil aanspreken en zo dichtbij wil komen, hoe zullen wij daar dan op reageren…?  Op het Pinksterfeest zien we spotters die de boot willen afhouden. Maar dat kan ook op een meer verfijnde en zelfs vrome manier, dat we Hem buiten de deur willen houden. Een bizarre mogelijkheid. God die dichtbij wil komen en wij die op afstand willen blijven…

Gelukkig kan het ook anders. Er zijn er ook die diep in hun hart geraakt worden als ze zien wat ze met Jezus gedaan hebben, die juist hun Redder wilde zijn. Is er dan nog een mogelijkheid om uit deze situatie te worden gered? En dan wijst Petrus hen de weg van de bekering. Niet langer je van God afkeren, maar je naar Hem toekeren. En ook dat is Pinksteren ten voeten uit, dat de Geest niemand uitsluit, maar dat Hij wonen wil zelfs in het hart van degene die nog niet zolang geleden misschien wel om het hardst geroepen heeft: Kruist Hem!

Pinksterfeest is dan ook het feest van de overvloedige genade van God. Zelfs voor de grootste der zondaren.

Daarom leven we het Pinksterfeest tegemoet met in ons hart het gebed:

Stroom o vloed van Gods genade, in gemeente huis en hart!
Laat in overvloed zich baden, wie door dorheid wordt benard.
Laat o Geest, Uw stromen vloeien, over het verdroogde zand;
Dan zal de woestijn gaan bloeien; groeien vruchten op het land.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. C. van de Scheur

Datum:

26 december 2017

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: