Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Israël is Gods volk en is dat nu nog

... Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er  henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken,  verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en  om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham,  Izak en Jakob, gezworen heeft. Deuteronomium 9:5

Gods volk, geen eigen verdienste.

Wanneer wij in het boek Deuteronomium de terugblik van Mozes lezen over wat er na de uittocht van Israël uit Egypte is gebeurt, dan is het een groot wonder dat Israël het beloofde land heeft bereikt. Deze meditatie is te kort om alle zonden en murmureringen van Israël op te sommen. Ik noem er een. Het Gouden Kalf. Mozes heeft veel op zijn knieën gelegen om voor het volk te bidden. En de Heere heeft zich laten verbidden. Waarom mocht Israël toch het beloofde land binnen trekken?

De eerste reden.
In Genesis 15 lezen we dat het nageslacht van Abraham vierhonderd jaar, of vier geslachten als vreemdeling in Egypte zal verkeren. De reden waarom de volkeren van Kanaän nog uitstel krijgen is dat de Heere de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet volkomen vond. Maar nu is de goddeloosheid van de volken in Kanaän zo hoog gestegen dat de Heere hen voor Zijn volk gaat verdrijven. De volkeren hebben de eeuwen van uitstel niet gebruikt om zich van hun zonden te bekeren. Er wordt een rechtvaardige straf over hen voltrokken, want de Heere doet geen onrecht.

De tweede reden.
Deze reden is wellicht nog belangrijker dan de eerste. Dat is de belofte die de Heere aan Abraham heeft gegeven. De Heere heeft Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën naar het land dat Hij Abraham zal wijzen. En dat is Kanaän. Ondanks dat Abraham nog geen kinderen had, geloofde hij God de Heere op Zijn Woord. Tijdens zijn leven bezat Abraham maar een klein stukje van Kanaän, dat is het stuk land waarin zich de spelonk Machpéla bevond. Aan Izak en Jacob heeft de Heere dezelfde belofte gegeven en nu staat Israël op het punt om mee te maken dat de Heere Zijn Woord gestand doet. Hij zal de goddeloze volkeren voor Israël verdrijven.

Het is geen verdienste van Israël dat zij in het beloofde land mogen wonen.
In de geschiedenis van Israël lezen wij dat zij door hun ongehoorzaamheid en goddeloosheid, vele keren de Heere tot toorn hebben verwekt. Vele straffen van de Heere zijn over hen gekomen. Ook de door de Heere aangekondigde ballingschap is gekomen. Het is mede vanwege de moederbelofte dat de Heere Israël niet heeft verstoten. De Messias zou worden geboren uit Juda. Hij is, in de volheid van de tijd, geboren als de grote Zoon van David. Israël bestaat nog dankzij het verbond met Abraham, Izak en Jacob, dat de Heere nooit heeft opgezegd. Ook voor Israël wil de Heere Jezus de Middelaar zijn van het Nieuwe Verbond. Jer. 31:31 en Hebr. 8:8.

Wat leren wij hiervan?
God is rechtvaardig en barmhartig. Hij straf de zonde en ontfermt zich uit genade over de zondaar (Joden en heidenen) die zich bekeerd. De apostelen, de eerste christenen, waren Joden. Door de Heere Jezus zijn wij met Israël verbonden. Denk aan de olijfboom en de wilde en natuurlijke takken. Wij mogen bidden voor ons zelf en voor Israël om Gods barmhartigheid, zodat zij en wij, door Jezus Christus zalig mogen worden.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W.J. van Den Brink

Datum:

15 mei 2017

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: