Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikelen 30 en 31: ‘Waarom het ambt?’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Waarom heeft de Heere ambten ingesteld?
 2. Ervaart u dat de ambtsdragers u helpen? Zo ja, hoe?
 3. Welke taak hebt u in de gemeente?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 29: Wat is de ware kerk?

Mensen zijn in kerkelijk opzicht minder honkvast dan vroeger. Dat heeft een goede kant: er is geen reden tot kerkelijke hoogmoed. Van ons mag echter wel trouw gevraagd worden. De gemeente is Gods huisgezin en je ruilt het gezin waarin je bent grootgebracht ook niet zomaar in voor een ander.

In het licht van het grote aantal kerken in ons land en onze woonplaats is de vraag actueel: wat is de ware kerk, en waar kun je die aan herkennen?

Bij de keuze voor een kerk zijn zaken als liturgie, sfeer en kindvriendelijkheid vaak bepalend. De NBG wijst andere kenmerken aan: de zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de uitoefening van de kerkelijk tucht. Het gaat daarin ten diepste om één en hetzelfde: dat in de kerk het Woord van God oftewel Christus het voor het zeggen heeft.

Een predikant is VDM: dienaar van het Goddelijk Woord. Zijn roeping is om het evangelie zuiver te verkondigen. En het is een taak van ambtsdragers in het bijzonder, maar ten diepste van ieder gemeentelid (Berea!) om te beoordelen of de Bijbel echt open gaat.

In een Bijbelse preek gaat het over drie stukken (ellende, verlossing, dankbaarheid - alle aspecten van het geloofsleven komen aan de orde), twee wegen (de weg tot het leven en de weg die naar het verderf leidt) en één Naam.

Spurgeon schreef: weinig mensen blijven ongelovig onder de prediking waarvan het voornaamste onderwerp is: Christus de Gekruisigde.

We gaan naar de kerk om Jezus te ontmoeten. De ware kerk is daar waar Zijn stem wordt gehoord. Zoals de conditie van het hart bepalend is voor de gezondheid van het lichaam, zo is de zuivere prediking van het Woord bepalend voor de kwaliteit van ons gemeente-zijn. Dit vraagt veel gebed door en voor de predikant!

Omdat in de Protestantse Kerk de leertucht grotendeels ontbreekt, is de kerk niet vals maar wel ziek. Iemand die ernstig ziek is, laat je niet vallen, zeker niet als het je moeder is. Onze kerk heeft Intensive Care nodig. En veel gebed, voor de meerdere vergaderingen, de landelijke kerk, de kerkelijke hoogleraren etc.

De NGB wordt in artikel 29 ook persoonlijk: het gaat er niet alleen om dat je lid van de ware kerk bent maar ook dat je een waar lid van de kerk bent.

In de kerk oordelen we niet over elkaars hart maar wekken we wel elkaar op om de enige Zaligmaker Jezus Christus aan te nemen, de zonde te ontvluchten en de gerechtigheid na te streven.

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Wat heeft het beeld van de kerk als (zieke) moeder u te zeggen? En het beeld van de gemeente als gezin, als geestelijke familie?
 2. Welke zaken geven voor u de doorslag bij de keuze voor een kerkelijke gemeente?
 3. Welke plaats hebben de predikanten, de erediensten en de landelijke kerk in uw gebedsleven?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 28: Waarom zou ik naar de kerk gaan?

De vraag: Waarom zou de kerk gaan?, is actueler dan ooit. Veel Nederlanders zien nooit een kerk vanbinnen en in coronatijd hebben voorheen trouwe gemeenteleden de geregelde kerkgang verleerd.

De kerk is de kudde van de goede Herder. De duivel (diabolos = door elkaar gooien, uit elkaar halen) doet niets liever dan verstrooien en verdelen. De Heere is erop uit om mensen in harmonie en liefde te laten samenleven.

Geloven is persoonlijk maar niet privé. Dezelfde Geest Die zorgt dat er kinderen van God geboren worden, brengt die kinderen ook samen in Gods huisgezin.

Veel mensen onttrekken zich aan de kerk uit (vaak terechte) kritiek. Toch is de kerk de plaats waar Jezus met zondaren wil zijn.

In artikel 28 staat er stellig dat er buiten de kerk geen heil is. De kerk is als de ark van Noach, het enige toevluchtsoord. Daarom moeten we ons bij haar voegen en ons met haar verenigen.

Dit heeft ook een zichtbare kant. De apostel wekt ons op: Laat de onderlinge bijeenkomst niet na! Gemeenschap hebben met God heeft alles te maken met het horen bij een concrete zichtbare kerk en daar actief in meedoen.

We worden geroepen om de eenheid van de kerk te onderhouden. Dit is een opdracht voor christenen uit verschillende kerkverbanden maar ook voor christenen binnen dezelfde gemeente. We hoeven binnen de kerk niet allemaal hetzelfde te zijn, wel worden we opgeroepen om ons te buigen onder Gods Woord, zowel wat geloofsleer als leefstijl betreft.

We zijn geroepen om elkaar te dienen, om met de ons geschonken gaven mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. De gemeente is als een lichaam dat is samengesteld uit ledematen en organen die allemaal hun eigen functie hebben. De functie van de ambtsdragers (de ‘pezen’ van het lichaam) is om de gemeenteleden bijeen te houden en toe te rusten.

Binnen de gemeente ‘letten’ we op elkaar (Hebreeën 10). Dit ziet op de warme belangstelling voor elkaar, met elkaar meeleven en elkaar aan vuren tot liefde en goede werken.

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Omdat Christus, de grote Herder van de schapen, Zijn kudde samenbrengt, omdat Hij met zondaren wil samenwonen, omdat de kerk de plaats is waar Hij u/jou wil bekeren, bevestigen, ontmoeten.

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Een kerkvader uit de derde eeuw van onze jaartelling (Cyprianus) zei: Buiten de kerk is geen zaligheid. Wat vindt u van die uitspraak?
 2. Ervaart u de gemeente rondom de Julianakerk als een soort gezin, een geestelijke familie?
 3. Hoe beantwoordt u voor uzelf de vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan?

 

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 27: ‘Eén Kerk’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Welke plaats heeft de vervolgde kerk in uw hart en gebed?
 2. Wat merkt u van de weerstand die er is tegen het evangelie?
 3. Hoort u bij de ene Kerk? Zo ja, hoe blijkt dit in uw dagelijks leven?

 

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 26: ‘Hij bidt voor ons’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Wat doet het met u dat Christus Zelf voor ons bidt?
 2. Welke plek heeft de voorbede voor de ander in uw persoonlijk gebed?
 3. Zijn er momenten in uw leven geweest dat u niet meer kon bidden?

 

Samenvatting en vragen van de preek over NGB artikel 25: De vervulling van de Wet


Sommige teksten uit het Oude Testament lijken voor christenen nauwelijks betekenis te hebben: voorschriften over de inrichting van de tabernakel en de priesterkleding, offerwetgeving, reinigingsrituelen bij melaatsheid en na een zwangerschap. Daarnaast noemt de NGB de voorafbeeldingen van de Wet, zoals de ark van het verbond en de zevenarmige kandelaar.
De wet van Mozes had voor het volk Israël de functie van een voogd. Het ging de Heere om de bescherming en opvoeding van Zijn volk. De ceremoniële wetten (bijv. voedselwetten en huwelijkswetten) waren het hekwerk dat Israël moest beschermen tegen heidense invloeden.
Daarnaast dienden de ceremoniële wetten als aanschouwelijk onderwijs (de plaatjes bij het verhaal). God leerde Zijn volk in de offerdienst de noodzaak van verzoening en de belofte van vergeving.
De belangrijkste functie van de offerdienst is het wekken van verlangen bij Israël naar Jezus Die de wet heeft vervuld. Denk aan de uitgestoken vinger van Johannes de Doper op het ch altaar.
Met de dood van Christus aan het kruis is de oudtestamentische offerdienst overbodig geworden. Jezus heeft na Zijn opstanding geen priesters aangesteld maar verkondigers van het evangelie.
De roomse kerk greep terug op de eredienst van het Oude Testament, in de kerken van de Reformatie staat de verkondiging van het Woord centraal. Als gereformeerde christenen dienen we ervoor te waken dat het hart van het evangelie doorgeven en geen menselijke regels en vormen.
De ceremoniën en voorafbeeldingen van de wet hebben ook voor christenen betekenis. Deze plaatjes van het Oude Testament verkondigen ons de Heere Jezus. Daarnaast bevatten ze nuttige aanwijzingen voor ons dagelijks leven (zwagerhuwelijk, dakleuning, dorsende os, sabbatsjaar).
Elke Bijbeltekst is een vinger die naar Jezus wijst. De boekrol is met Zijn Naam vervuld.

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Geeft u eens aan welke boodschap de offerwetgeving voor u bevat. Zou er vaker over de “ceremoniën en de voorafbeeldingen van de Wet” gepreekt moeten worden?
 2. In de gereformeerde eredienst valt de nadruk op de verkondiging van het Woord. Wat vindt u van het gebruik van een beamer in de eredienst en het meenemen van een voorwerp door de predikant?

 

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 24: ‘Leven met God’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe is uw band met de Heere?
 2. Hoe blijkt in uw daden dat u gelooft in de Heere Jezus?
 3. Geeft het leven met de Heere u blijdschap?

Samenvatting preek NGB artikel 23: ‘God rekent anders’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe zou u in uw eigen woorden omschrijven wat geloof is?
 2. Herkent u bij uzelf het verzet tegen de rechtvaardiging van de goddeloze?
 3. Hebt u geruild met de Heere Jezus?

Samenvatting van de preek NGB artikel 22: ‘Nu al het oordeel’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u de worsteling met de toe-eigening van het heil?
 2. Wie is de Heere Jezus voor u?
 3. Hoe leeft u toe naar het laatste oordeel?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 20 en 21: Een verrassend vredesaanbod

God heeft het volk Israël ingescherpt dat verzoening met Hem nodig is en dat verzoening niet vanzelf gaat. Denk aan de jaarlijks terugkerende Grote Verzoendag, waarbij het bloed van een bok en een stier werd gesprenkeld vóór en op het verzoendeksel in het allerheiligste van de tempel.

Als christenen belijden we dat de bloedige offerdienst overbodig is, omdat Gods eigen Zoon, het Lam van God en onze enige Hogepriester, het offer van Zijn leven heeft gebracht, eens en voor altijd.

Het initiatief tot verzoening gaat van God uit: God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (2 Korinthe 5:19). God heeft uit de barmhartigheid (uit Zijn van liefde brandend hart) Zijn Zoon naar deze wereld gezonden.

De heidenen dachten (denken) dat ze hun goden met offers, gebeden e.d. moesten verzoenen. Maar de ware God hoeft niet verzoend te worden, Hij verzoende de wereld met Zichzelf. Hij heeft ons het Lam gegeven, dat als ons offer op het altaar ligt.

Het offer van Christus bewoog God niet tot barmhartigheid, het is andersom: Gods barmhartigheid bewoog Hem om Zijn Zoon als offer te geven. Wat is dat bemoedigend! Wanneer u dorst naar vrede met God mag u weten: God was al veel eerder op verzoening uit dan u.

God is barmhartig én rechtvaardig. Dat betekent dat God zich aan Zijn Woord houdt, niet alleen in de vervulling van Zijn beloften maar ook in het straffen van de zonden. Onze zonden laten God niet onbewogen, we tasten daarmee God aan tot in het diepst van Zijn wezen.

In Zijn barmhartigheid wil God de zondaar behouden, in Zijn rechtvaardigheid wil Hij de zonde straffen. In deze spanning tussen Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid is de Heere Jezus als Middelaar verschenen. Hij heeft de straf op onze zonde gedragen.

We raken onze zonden alleen kwijt door in geloof onze handen te leggen op Jezus als het ware Offerlam.

Dat God door Christus de verzoening tot stand heeft gebracht, betekent niet dat alle mensen automatisch met God verzoend zijn. We kunnen in onbegrijpelijke dwaasheid onverzoend en onverzoenlijk als vijanden van God voortleven.

Maar in de bediening van de verzoening smeekt God Zelf ons: laat u met Mij verzoenen (2 Korinthe 5:20). De Overwinnaar smeekt Zijn verslagen vijand: wilt u alstublieft vrede met Mij sluiten?

In de verkondiging van het evangelie gaat dat verrassende vredesaanbod tot ons uit. De enig juiste reactie is dat wij op onze knieën gaan met het gebed van de tollenaar: o God, wees mij zondaar genadig (letterlijk: o God, wees met mij zondaar verzoend).

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Calvijn schrijft: wanneer het evangelie verkondigd wordt, begint het bloed van Christus op de gemeente te druppen. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ziet u de prediking als een vredesaanbod van God aan u?
 2. In delen van de kerk wordt de gedachte dat verzoening plaatsvindt door de bloedstorting van Christus afgedaan als ‘bloedtheologie’. Men zegt: God wil geen bloed zien, Hij vergeeft uit liefde. Wat vindt u van dit verwijt?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 18 en 19: God en mens

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe gaat u om met geloofszaken die u niet kunt begrijpen?
 2. Waarom is het belangrijk om te geloven dat Christus zowel God als mens is?
 3. Wat kunnen wij leren van de nederige houding van de Heere Jezus?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 17: Waar ben je?

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. In Genesis 3 wordt de mens getypeerd als wegloper, niet als Godzoeker. Herkent u dit bij uzelf? Hoe komt het wanneer we toch God gaan zoeken en naar Hem gaan verlangen?
 2. Met welk woord kunt u uw huidige relatie met God het best omschrijven: angst – vertrouwen – verlangen – twijfel – boosheid – geborgenheid - een ander woord.
 3. Op welke momenten in uw leven hebt u de vraag van God gehoord: waar ben je?

 

Samenvatting van de preek NGB artikel 16: ‘Lofprijzing en zekerheid’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u de weerstand en vragen die de uitverkiezing kan oproepen?
 2. Welke rol speelt de uitverkiezing in uw geloofsleven?
 3. Bent u zeker van uw redding?

 

Samenvatting preek NGB artikelen 14-15: 'Adam en Christus'

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u zich in het zeer donkere beeld wat in de artikelen 14 en 15 van ons mensen wordt geschetst?
 2. Herkent u de vragen die er leven rond de erfzonde? Heeft de preek u hierbij verder geholpen?
 3. Welke vruchten plukt u van de kruisboom op Golgotha?

 

Samenvatting preek NGB artikel 13: 'In Gods hand'

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe staat u tegenover de belijdenis dat Gods regering over alle dingen gaat?
 2. Wat zou u antwoorden op de vraag waarom een liefdevolle God zoveel lijden toelaat?
 3. Leeft u met de verwachting van een nieuwe wereld waarin alle dingen nieuw zijn?

 

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 12: ‘Gods goede idee’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Ervaart u weleens dat het leven zinloos lijkt?
 2. Wat betekent het voor u dat God u geschapen heeft?
 3. Wat hebben we eraan om te weten dat er engelen en demonen bestaan?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 11: God in je hart

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u het verlangen naar de ervaring van God? Waar komt u dat verlangen in bijvoorbeeld de Psalmen tegen? Wat is het verschil tussen geloofservaring en ervaringsgeloof?
 2. In charismatische kringen worden de bijzondere genadegaven van de Geest benadrukt (tongentaal, profetie, genezing). Vindt u dat deze te weinig aandacht krijgen in de gevestigde kerken? Zo ja, hoe zouden ze meer een plaats kunnen krijgen?
 3. Hoe beantwoordt u de vraag: Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet u dat?

 

Samenvatting preek NGB artikel 10: ‘Vaders Lievelingskind’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Waarom is het voor ons belangrijk dat Christus God is?
 2. Welke dingen of personen zijn voor u een bron van blijdschap?
 3. Mag u weten een kind van God te zijn?
   

Samenvatting van de preek over NGB artikel 8 en 9: 1 + 1 + 1 = 1

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin God als Drie-enige wordt beleden, sluit af met het volgende artikel: Dit is het katholieke geloof: wie dit niet getrouw en vast zal hebben geloofd, zal niet behouden kunnen worden. Wat vind je van deze uitspraak?
 2. Hoe zou je ingaan op het verwijt van een Jehova’s Getuige aan de deur, of van een collega of medestudent die moslim(a) is: jullie geloven in drie goden?
 3. Welke rol speelt de belijdenis van de Drie-eenheid in uw/jouw geloofsleven? Kun je bijvoorbeeld behalve tot de Vader ook tot de Zoon en de Heilige Geest bidden?

 

Samenvatting preek NGB artikelen 5-7: ‘Waarom de Bijbel?’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:
1. Kent u twijfels bij het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel?
2. Welke plek heeft de Bijbel in uw dagelijks leven?
3. Wat is voor u de kern van de Bijbel?

Samenvatting van de preek over NGB artikel 3 en 4: De lippen van God


Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De Heilige Geest heeft mensen ingeschakeld om de Bijbel tot stand te brengen. Wat vindt u, verliest de Bijbel daardoor aan waarde, of juist niet?
 2. Hoe geeft u vorm aan de persoonlijke omgang met de Bijbel? Welke vreugden en welke problemen ervaart u daarbij?
 3. Kunt u momenten noemen dat God vanuit de Bijbel persoonlijk tot u sprak?

Samenvatting preek NGB artikel 2: ‘Boek en bril’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Wat zou u tegen iemand zeggen die beweert dat je niet zeker kunt weten of God bestaat?
 2. Wat vertelt de schepping u over de Schepper?
 3. Kent u God?

Op de site www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl is achtergrondinformatie te vinden over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Samenvatting preek artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘God is uniek’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Welke woorden komen bij u boven als u aan God denkt?
 2. Herkent u de neiging om het geloof niet te belijden, maar het voor uzelf te houden?
 3. Wat betekent het voor uw dagelijks leven dat u gelooft in God?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Albert Nap

Datum:

17 september 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: