Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 24: ‘Leven met God’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe is uw band met de Heere?
 2. Hoe blijkt in uw daden dat u gelooft in de Heere Jezus?
 3. Geeft het leven met de Heere u blijdschap?

Samenvatting preek NGB artikel 23: ‘God rekent anders’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe zou u in uw eigen woorden omschrijven wat geloof is?
 2. Herkent u bij uzelf het verzet tegen de rechtvaardiging van de goddeloze?
 3. Hebt u geruild met de Heere Jezus?

Samenvatting van de preek NGB artikel 22: ‘Nu al het oordeel’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u de worsteling met de toe-eigening van het heil?
 2. Wie is de Heere Jezus voor u?
 3. Hoe leeft u toe naar het laatste oordeel?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 20 en 21: Een verrassend vredesaanbod

God heeft het volk Israël ingescherpt dat verzoening met Hem nodig is en dat verzoening niet vanzelf gaat. Denk aan de jaarlijks terugkerende Grote Verzoendag, waarbij het bloed van een bok en een stier werd gesprenkeld vóór en op het verzoendeksel in het allerheiligste van de tempel.

Als christenen belijden we dat de bloedige offerdienst overbodig is, omdat Gods eigen Zoon, het Lam van God en onze enige Hogepriester, het offer van Zijn leven heeft gebracht, eens en voor altijd.

Het initiatief tot verzoening gaat van God uit: God was het Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (2 Korinthe 5:19). God heeft uit de barmhartigheid (uit Zijn van liefde brandend hart) Zijn Zoon naar deze wereld gezonden.

De heidenen dachten (denken) dat ze hun goden met offers, gebeden e.d. moesten verzoenen. Maar de ware God hoeft niet verzoend te worden, Hij verzoende de wereld met Zichzelf. Hij heeft ons het Lam gegeven, dat als ons offer op het altaar ligt.

Het offer van Christus bewoog God niet tot barmhartigheid, het is andersom: Gods barmhartigheid bewoog Hem om Zijn Zoon als offer te geven. Wat is dat bemoedigend! Wanneer u dorst naar vrede met God mag u weten: God was al veel eerder op verzoening uit dan u.

God is barmhartig én rechtvaardig. Dat betekent dat God zich aan Zijn Woord houdt, niet alleen in de vervulling van Zijn beloften maar ook in het straffen van de zonden. Onze zonden laten God niet onbewogen, we tasten daarmee God aan tot in het diepst van Zijn wezen.

In Zijn barmhartigheid wil God de zondaar behouden, in Zijn rechtvaardigheid wil Hij de zonde straffen. In deze spanning tussen Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid is de Heere Jezus als Middelaar verschenen. Hij heeft de straf op onze zonde gedragen.

We raken onze zonden alleen kwijt door in geloof onze handen te leggen op Jezus als het ware Offerlam.

Dat God door Christus de verzoening tot stand heeft gebracht, betekent niet dat alle mensen automatisch met God verzoend zijn. We kunnen in onbegrijpelijke dwaasheid onverzoend en onverzoenlijk als vijanden van God voortleven.

Maar in de bediening van de verzoening smeekt God Zelf ons: laat u met Mij verzoenen (2 Korinthe 5:20). De Overwinnaar smeekt Zijn verslagen vijand: wilt u alstublieft vrede met Mij sluiten?

In de verkondiging van het evangelie gaat dat verrassende vredesaanbod tot ons uit. De enig juiste reactie is dat wij op onze knieën gaan met het gebed van de tollenaar: o God, wees mij zondaar genadig (letterlijk: o God, wees met mij zondaar verzoend).

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Calvijn schrijft: wanneer het evangelie verkondigd wordt, begint het bloed van Christus op de gemeente te druppen. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ziet u de prediking als een vredesaanbod van God aan u?
 2. In delen van de kerk wordt de gedachte dat verzoening plaatsvindt door de bloedstorting van Christus afgedaan als ‘bloedtheologie’. Men zegt: God wil geen bloed zien, Hij vergeeft uit liefde. Wat vindt u van dit verwijt?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 18 en 19: God en mens

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe gaat u om met geloofszaken die u niet kunt begrijpen?
 2. Waarom is het belangrijk om te geloven dat Christus zowel God als mens is?
 3. Wat kunnen wij leren van de nederige houding van de Heere Jezus?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 17: Waar ben je?

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. In Genesis 3 wordt de mens getypeerd als wegloper, niet als Godzoeker. Herkent u dit bij uzelf? Hoe komt het wanneer we toch God gaan zoeken en naar Hem gaan verlangen?
 2. Met welk woord kunt u uw huidige relatie met God het best omschrijven: angst – vertrouwen – verlangen – twijfel – boosheid – geborgenheid - een ander woord.
 3. Op welke momenten in uw leven hebt u de vraag van God gehoord: waar ben je?

 

Samenvatting van de preek NGB artikel 16: ‘Lofprijzing en zekerheid’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u de weerstand en vragen die de uitverkiezing kan oproepen?
 2. Welke rol speelt de uitverkiezing in uw geloofsleven?
 3. Bent u zeker van uw redding?

 

Samenvatting preek NGB artikelen 14-15: 'Adam en Christus'

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u zich in het zeer donkere beeld wat in de artikelen 14 en 15 van ons mensen wordt geschetst?
 2. Herkent u de vragen die er leven rond de erfzonde? Heeft de preek u hierbij verder geholpen?
 3. Welke vruchten plukt u van de kruisboom op Golgotha?

 

Samenvatting preek NGB artikel 13: 'In Gods hand'

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Hoe staat u tegenover de belijdenis dat Gods regering over alle dingen gaat?
 2. Wat zou u antwoorden op de vraag waarom een liefdevolle God zoveel lijden toelaat?
 3. Leeft u met de verwachting van een nieuwe wereld waarin alle dingen nieuw zijn?

 

Samenvatting en vragen van de preek NGB artikel 12: ‘Gods goede idee’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Ervaart u weleens dat het leven zinloos lijkt?
 2. Wat betekent het voor u dat God u geschapen heeft?
 3. Wat hebben we eraan om te weten dat er engelen en demonen bestaan?

 

Samenvatting van de preek over NGB artikel 11: God in je hart

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u het verlangen naar de ervaring van God? Waar komt u dat verlangen in bijvoorbeeld de Psalmen tegen? Wat is het verschil tussen geloofservaring en ervaringsgeloof?
 2. In charismatische kringen worden de bijzondere genadegaven van de Geest benadrukt (tongentaal, profetie, genezing). Vindt u dat deze te weinig aandacht krijgen in de gevestigde kerken? Zo ja, hoe zouden ze meer een plaats kunnen krijgen?
 3. Hoe beantwoordt u de vraag: Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet u dat?

 

Samenvatting preek NGB artikel 10: ‘Vaders Lievelingskind’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Waarom is het voor ons belangrijk dat Christus God is?
 2. Welke dingen of personen zijn voor u een bron van blijdschap?
 3. Mag u weten een kind van God te zijn?
   

Samenvatting van de preek over NGB artikel 8 en 9: 1 + 1 + 1 = 1

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin God als Drie-enige wordt beleden, sluit af met het volgende artikel: Dit is het katholieke geloof: wie dit niet getrouw en vast zal hebben geloofd, zal niet behouden kunnen worden. Wat vind je van deze uitspraak?
 2. Hoe zou je ingaan op het verwijt van een Jehova’s Getuige aan de deur, of van een collega of medestudent die moslim(a) is: jullie geloven in drie goden?
 3. Welke rol speelt de belijdenis van de Drie-eenheid in uw/jouw geloofsleven? Kun je bijvoorbeeld behalve tot de Vader ook tot de Zoon en de Heilige Geest bidden?

 

Samenvatting preek NGB artikelen 5-7: ‘Waarom de Bijbel?’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:
1. Kent u twijfels bij het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel?
2. Welke plek heeft de Bijbel in uw dagelijks leven?
3. Wat is voor u de kern van de Bijbel?

Samenvatting van de preek over NGB artikel 3 en 4: De lippen van God


Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De Heilige Geest heeft mensen ingeschakeld om de Bijbel tot stand te brengen. Wat vindt u, verliest de Bijbel daardoor aan waarde, of juist niet?
 2. Hoe geeft u vorm aan de persoonlijke omgang met de Bijbel? Welke vreugden en welke problemen ervaart u daarbij?
 3. Kunt u momenten noemen dat God vanuit de Bijbel persoonlijk tot u sprak?

Samenvatting preek NGB artikel 2: ‘Boek en bril’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Wat zou u tegen iemand zeggen die beweert dat je niet zeker kunt weten of God bestaat?
 2. Wat vertelt de schepping u over de Schepper?
 3. Kent u God?

Op de site www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl is achtergrondinformatie te vinden over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Samenvatting preek artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘God is uniek’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Welke woorden komen bij u boven als u aan God denkt?
 2. Herkent u de neiging om het geloof niet te belijden, maar het voor uzelf te houden?
 3. Wat betekent het voor uw dagelijks leven dat u gelooft in God?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Albert Nap

Datum:

14 mei 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: