Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Trouwen

Het huwelijk (en in het bijzonder huwelijkstrouw waar het woord 'trouwen' hierboven van is afgeleid) staat in de Bijbel hoog genoteerd. Dit verbond van liefde en trouw tussen mensen is een afschaduwing van Gods verbond met mensen en werd al aan Adam en Eva gegeven in het Paradijs. Huwelijk(strouw) is dus een Scheppingsordening. We hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze mooie gave van God, die ondanks de zondeval, toch gebleven en gegeven is.

"We zullen het huwelijksverbond niet breken."

Wanneer publiekelijk voor en door de overheid een huwelijk gesloten is, kan daarna dit huwelijk bevestigd en ingezegend worden in de kerkelijke gemeente.

Gehuwden hebben de roeping om rein met elkaar om te gaan en elkaar bij te staan tot de zaligheid van elkaar.

Zegenen van andere levensverbintenissen

Alleen een huwelijk van een man en een vrouw wordt in onze wijkgemeenten ingezegend. Onze wijkgemeenten staan afwijzend tegenover het zegenen van andere levensverbintenissen van twee personen. Denk hierbij aan een verbintenis tussen twee personen van hetzelfde geslacht of een alternatieve samenlevingsvorm van een man en een vrouw.

Samenwonen

Wie samenwoont met de intentie lijf en leven met elkaar te delen, grijpt op een huwelijk vooruit. Het huwelijk is een door God gegeven samenlevingsvorm. Alleen binnen de bescherming van de huwelijksbelofte van trouw kan seksualiteit tussen man en vrouw ten volle beleefd en tot haar recht komen.

Een huwelijk is een verbintenis met een officieel, publiek karakter (wordt gesloten in het openbaar, ten overstaan van getuigen en in het openbaar in de kerk bevestigd).

Samenwonenden die na verloop van tijd willen overgaan naar een huwelijk, worden pastoraal begeleid. Het pastorale traject is er op gericht dat samenwonenden tot het inzicht komen en erkennen, dat hun doen en laten in het samenwonen niet in overeenstemming is geweest met Gods wil, het verlangen hebben de weg van Gods geboden te gaan en dat concreet inhoud geven door tot aan het huwelijk een periode niet samen te wonen.

Echtscheiding

Wie getrouwd is, heeft beloofd elkaar trouw te blijven, ook al is de liefde op. Een huwelijk is een afspiegeling van Gods verbond. Wie een huwelijk breekt, roept de gedachte op dat ook Gods verbond te breken is. Dit ligt bij onze God heel scherp: God haat echtscheiding (zie Maleachi 2:14 - 16). Echtscheiding past dus niet bij de stijl van het Koninkrijk van God. De pastorale hulp vanuit onze gemeenten zal erop gericht zijn te zoeken op welke wijze een echtscheiding voorkomen wordt.

Hertrouwen na echtscheiding

Bij een echtscheiding is het voor mensen over en uit. Dat is het in Gods ogen niet. God is gericht op het herstel van het verbond, ook tussen mensen, het komen tot verzoening, het opnieuw beginnen.
Een huwelijk is voorbij, wanneer een man/vrouw overleden is. Bij seksueel overspel wordt het huwelijksverbond gebroken door ontrouw. In situaties waarin een huwelijk gebroken is en herstel van de huwelijksrelatie niet meer mogelijk blijkt, is hertrouwen niet vanzelfsprekend. In een pastoraal traject kan de mogelijkheid tot hertrouwen onderzocht worden.

De kerkelijke bevestiging

De wijkkerkenraden van wijk 1 en 7 constateren dat a.s. bruidsparen steeds vaker een locatie buiten Veenendaal zoeken om hun huwelijk burgerlijk te laten sluiten . Dit heeft vaak tot het gevolg dat er dan ook een wens leeft, om buiten onze eigen Hervormde Gemeente, maar wel met één van onze wijkpredikanten en de ambtelijke vertegenwoordiging van onze wijken, het huwelijk buiten Veenendaal kerkelijk te laten bevestigen. Vaak is de reden dat de locatie en het kerkgebouw aanspreken. De kerkenraden rondom de Julianakerk pleiten ervoor dat a.s. bruidsparen kiezen voor hun eigen gemeente, en dus een kerkgebouw van de Hervormde Gemeente alhier.

De kerkenraden achten dit een teken van verbondenheid met de plaatselijke gemeente; je maakt ten slotte deel uit van deze gemeente. En geeft daartoe ook je eigen gemeente de gelegenheid daadwerkelijk mee te leven met dit hoogtepunt. Daarom ook aan de gemeente de oproep om van uw verbondenheid blijk te geven. De kerkenraden vragen jullie om bovenstaande wens mee te nemen als jullie nadenken over de verschillende activiteiten en locaties rondom jullie huwelijk.

Aanmelding

Aanstaande bruidsparen wordt verzocht contact op te nemen met de wijkpredikant. Dat kan telefonisch of via het contactformulier onder het kopje "Kerkenraad" op de website.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: